Toepasselijkheid

Koper: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Petcap in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Verkoper: Petcap is gelocaliseerd te 8501 Heule, Sentestraat

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij Petcap

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Petcap is ingestemd.

Petcap behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Door het gebruik van de Website van Petcap en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

Petcap is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

Levering

Producten worden enkel geleverd in België aan normaal verzendingstarief. Bij leveringen buiten België wordt dit tarief aangepast naargelang land.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdskader dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven en deze vooropgestelde tijdsperiode gaat pas in na ontvangst van de betaling op het rekeningnummer van Petcap.

Foutief doorgegeven leveringsadressen of het niet aanwezig zijn van de koper op moment van levering zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot een extra kost van 15 euro om de producten opnieuw aan te bieden.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Petcap  kan de leveringsmogelijkheden wijzigen of uitbreiden. Andere leveringsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

Eigendomsvoorbehoud

Goederen worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling, pas dan wordt het product eigendom van de Koper

Terugzenden

Indien het product niet voldoet aan de wensen van de Koper, kan de Koper het product op eigen kosten terugzenden naar Petcap, 8501 Heule, Sentestraat 9, België. Het product moet terug in handen zijn van Petcap binnen de 14 dagen na ontvangst van het product.

Klachten

Wij doen ons uiterste best om onze kwaliteitsproducten steeds ongeschonden en correct bij de Koper te leveren.

Wanneer u toch van mening bent dat de geleverde goederen niet voldoen aan de bestelling dan kunt u ons steeds bereiken via het contactformulier. Dan gaat Petcap u zo snel mogelijk helpen en kijken wat er kan ondernomen worden.

In geval van een gegronde klacht zullen wij u een goede oplossing voorstellen. Wacht steeds op antwoord van Petcap vooraleer u het product terugstuurt. Anders zijn alle kosten van terugzending ten laste van de koper.

Waarborg

Al onze goederen worden geleverd met naleving van de waarborgen voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de Koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Petcap, 8501 Heule, Sentestraat 9, België.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Prijzen en betaling

Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro en worden getoond exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten, maar inclusief BTW.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk omschreven is, de bijhorende foto is decoratief en kan elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

• per overschrijving

• Cash bij ophalen op wekelijkse markten of in het magazijn

Petcap kan in de toekomst deze betalingsmogelijkheden aanpassen maar dit zal steeds op de webpagina terug te vinden zijn.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van Petcap, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

Petcap mag de persoonlijke gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Website

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten op de website.


Recently Viewed

No products